F

fuckms-refreshtokensync

Browser plugin to auto-sync ms-refreshTokenCredential